Yesuko chattima dhuk dhukine | Adrian dewan

Chirstiean song(Adrian dewan yesuko chattima dhuk dhukine)

Adrian dewan yesuko chattima dhuk dhukine

येशूको छात्तीमा डुक डुकने
येशूको आखैमा बसीरहने -X2

पार्ण भन्दा प्यारो छ आफ्नो रगंतले किनेको
साइनो माया यो क्रुसको कहिले नमेटीने

हो पार्ण भन्दा प्यारो छ आफ्नो रंगतले किनेको
साइनो माया यो क्रुसको कहिले नमेटीने

मण्डली हामी हौ ख्रिष्ट येशूको
दोल्ही हामी हौ ख्रिष्ट प्रभुको-X2

संमन्धा गहीरीएेको
मन मुटु खीलीएेको प्रेमाले उनको कहिले नटुटने यो-X2

एे नी ल है एे नी ल है भयौ भेला
फेरी आज  नी ल है आये येशू हाम्रो माझा

एे नी ल है एे नी ल है गाँऊ गींत प्रेमको आज
नी ल है दिलको राजा येशू राजा
music………………..

शरीर हामी हौ ख्रिष्ट येशूको
शूीर हुनु हुन्छ यँहा हाम्रो-X2

आंपासमा गासीयेको जीवनले भरीएेको
प्रभावले येसको सनंसारै डाकीनेभो-X2

एे नी ल है एे नी ल है भयौ भेला फेरी
आज  नी ल है आये येशू हाम्रो माझा

एे नी ल है एे नी ल है गाँऊ गींत प्रेमको  आज
नी ल है दिलको राजा………………
music……………….दिलको राजा येशू राजा

English verse

yesu ko chattima dhuk dhukine
yesu ko aakhaima basi rahane-X 2

pran vhanda pyarocha aafnu raghathle kine
ko saino mayayo crussko kahile namhetine

hoo pran vhanda pyarocha aafnu raghathle
kineko saino mayayo crussko kahile namhetne

mondhali hamihaw chirst yesuko
dolahi hami haw chirst pravho ko-X 2

sumbhanda gahiriyeko man muto khiliye
ko preama le unko kahile natutne yo-X2

a.. ni lw hai a. ni lw hai vhayeu vhela
fheri aajha ni lw hai aaye yesu hamro majha

a..ni lw hai a.. ni lw hai gaw gitta pream ko
aajha ni lw hai dil ko raja yesu raja
music………..
sarira hami haw chirst yesu ko
sira hunuhuncha uwha hamro-X 2

aapasma gasiyeko jiwanle vhariyeko
pravhawle yesko sansarai dhakine vho -X 2

a..ni lw hai a..ni lw hai vhayeu ……

a..ni lw hai a..ni lw hai gaw gitta ……
music…………dil ko raja yesu raja

Visit- Adrian dewan

SHARE ON