Uddhek ko preamilo christ rajako

Uddhek ko preamilo christ rajako

Uddhek ko preamilo christ rajako

कोरस- उदेकको प्रेमिलो ख्रीष्ट राजको
धन्यवाद महिमा स्तुति होस सर्बदा ।

1.  पिताले पुत्रलाई संसारमा दिनुभो
यो कति उदेकको प्रेम ईश्वर पिताको
येशू खीष्ट प्रेमिलो प्रेमले स्वर्ग छोड़नुभो
गेतसमनी पनि प्रेमले जानुभो ।

2. प्रेमले कुसको मृत्युभोग्नलाई जानुभो
मृत्यु बाट तेस्रो दिन बौरी उठनु भयो ।
येशु ख्रीष्ट जीवित छन् म उनमा जीउँदछ।
तन मनले उनको गाउनेछु गीत जयको ।

3. उदेकको प्रेमिलो ख्रीष्ट येशु राजाको,
धन्यबाद महिमा,स्तुति होस, सर्वदा ।
जानुभो स्वर्गधाममा फिर्ने छन् बादलमा
लिएर हामीलाई पुरयाउँछन् त्यस ठाँउमा ।

 

English verse 

korash- Uddhek ko preamilo christ rajako
dhanyabad mahima stuti hos sarbada

1.  Pitaley putralai sansarma dinu bho
yo kati uddhek ko pream iswar pitako
Yesu Christ preamilo pream ley swarga chornu bho
gaytsamni pani preeam ley janu bho.

2. Preamley krush ko mrituiyo bhognalai janu bho
mrituiyo bata tesro din bawri utthnu bhayo.
yesu christ jiwit chan ma unma jewdachu
tan man ley unko gawney chu git jayko

3. Uddhek ko preamilo Christ yesu rajako,
dhanyabad mahima, stuti hos, sarbada.
janubho sworga dhamma firney chan badal ma
liyera hamilai purewchan tes thawma.

 

visite also yesu naw appar pream ko

SHARE ON