Iswarle sanshar

iswarle sanshar

iswarle sanshar

1 . ईवरले संसार, हावा सागर, आकाश,
ज्योति सृजे उनले, प्यार गर्दछन् ।

2 .  जसले घाम र जून र तारा बनाए
जसले नृतु दिए, प्यार गर्दछन् ।

3 . जसले घाँस सृजे, फल र फूल र रूख,
जसले दिन-रात दिए प्यार गर्दछन् ।

4 . जसले पुत्रलाई, कूसैमा दान दिए
पेम गरे पकट, प्यार गर्दछन् ।

5 देशमा स्वर्गको, म देख्छु पियलाई
र गाउँछु हर्षको, गीत प्यार गर्दछन् ।।

English verbs

1 . iswarle sanshar , hawa sagar , aakash ,
jyoti sreejy unle , pyar garda chan .

2 . jasle gham ra jun ra tara banaye
jasle rhittuu diye , pyar gardachan .

3 . jasle ghash  sreejy  , fhall ra full ra rukh
jasle din- raat diye  pyar gardachan .

4 . jasle putralai ,  krusaii ma dan diye
pream gare prakat , pyar gardachan .

5 . deshma sworga ko ,  mo dhekchu priyalai
ra gawchu harsha ko , gitt pyar gardachan .

visit https://wonderfullyrics.com/chirst-bhajan/

SHARE ON