Iswarle sanshar

English verbs

iswarle sanshar , hawa sagar , aakash ,
jyoti sreejy unle , pyar garda chan .

jasle gham ra jun ra tara banaye
jasle rhittuu diye , pyar gardachan .

jasle ghash  sreejy  , fhall ra full ra rukh
jasle din- raat diye  pyar gardachan .

jasle putralai ,  krusaii ma dan diye
pream gare prakat , pyar gardachan .

deshma sworga ko ,  mo dhekchu priyalai
ra gawchu harsha ko , gitt pyar gardachan .

visit http://wonderfullyrics.com/chirst-bhajan/

इश्वरले संसार

iswarle sanshar

ईवरले संसार, हावा सागर, आकाश,
ज्योति सृजे उनले, प्यार गर्दछन् ।

जसले घाम र जून र तारा बनाए
जसले नृतु दिए, प्यार गर्दछन् ।

जसले घाँस सृजे, फल र फूल र रूख,
जसले दिन-रात दिए प्यार गर्दछन् ।

जसले पुत्रलाई, कूसैमा दान दिए
पेम गरे पकट, प्यार गर्दछन् ।
देशमा स्वर्गको, म देख्छु पियलाई
र गाउँछु हर्षको, गीत प्यार गर्दछन्

SHARE ON