Madhalako talaima

Madhalako talaima

madhalako talaima

madhalako talaima laibariko vhakaima
sunai dinchu susandesha yo chiso rataima
madhalako talaima laibariko vhakaima
sunai dinchu susandesha yo chiso rataima
muktidata udhar karta shanti dutta
janme aajha betlahem ko gai gothai ma
janme aajha betlahem ko gai gothai ma

madhalako talaima

music…

aakasai ko tarale jha jyotisi lai bato dekhawna 
aundhakarko majhama uni aasha ko tara bani diye 
yehi khabar sunai dinchu laibariko vhakai ma
aakasai ko tarale jha jyotisi lai bato dekhawna 
aundhakarko majhama uni aasha ko tara bani diye 
yehi khabar sunai dinchu laibariko vhakai ma
yehi khabar sunai dinchu laibariko vhakai ma
yehi khabar sunai dinchu laibariko vhakai ma

madhalako talaima

music…
sunara  dhup  malyako vheti lyeye thy unlai vheti chadawna
tyo vhanda bahu mulya vheti aajha uaha lai k chadawne
sunara  dhup  malyako vheti lyeye thy unlai vheti chadawna
tyo vhanda bahu mulya vheti aajha uaha lai k chadawne
ridhayako vheti chadaw sahra pran shakti le
ridhayako vheti chadaw sahra pran shakti le

madhalako talaima laibariko vhakaima
sunai dinchu susandesha yo chiso rataima
madhalako talaima laibariko vhakaima
sunai dinchu susandesha yo chiso rataima
muktidata udhar karta shanti dutta
janme aajha betlahem ko gai gothai ma
janme aajha betlahem ko gai gothai ma

madhalako talaima

ThankYou

मादलको तलैमा

madhalako talaima

मादलको तालैमा लैवारी को भाकाईमा
सुनाई दिन्छु सुसन्देशा यो चिसो रातैमा
मादलको तालैमा लैवारी को भाकाईमा
सुनाई दिन्छु सुसन्देशा यो चिसो रातैमा
मुक्ति दाता उदार क्रर्ता शान्ती दाता
जन्मे आज बेतलहेम को गाई गोठैमा
जन्मे आज बेतलहेम को गाई गोठैमा
मादलको तालैमा

music….

आकासैको तारालेझै ज्योतीसी लाई बाटो देखाऊन
अन्दकारको माझामा उनी आशाको तारा बनी दिऐ
येही खबर सुनाई दिन्छु लैबारीको बाकैमा
आकासैको तारालेझै ज्योतीसी लाई बाटो देखाऊन
अन्दकारको माझामा उनी आशाको तारा बनी दिऐ
येही खबर सुनाई दिन्छु लैबारीको बाकैमा
येही खबर सुनाई दिन्छु लैबारीको बाकैमा

मादलको तालैमा..
music…

सुनदुप मलवाको बेटी आज लेऐथे
उनलाई बेटी चडाउना
त्यो भन्दा बहुमूल्या बेटी आज उँहालाई के हे चडाउने
सुनदुप मलवाको बेटी आज लेऐथे
उनलाई बेटी चडाउना
त्यो भन्दा बहुमूल्या बेटी आज उँहालाई के हे चडाउने
ह्रिदयको भेट चडाउ सह्रा पार्ण शक्तीले
ह्रिदयको भेट चडाउ सह्रा पार्ण शक्तीले

मादलको तालैमा लैवारी को भाकाईमा
सुनाई दिन्छु सुसन्देशा यो चिसो रातैमा
मादलको तालैमा लैवारी को भाकाईमा
सुनाई दिन्छु सुसन्देशा यो चिसो रातैमा

मुक्ति दाता उदार क्रर्ता शान्ती दाता
जन्मे आज बेतलहेम को गाई गोठैमा
जन्मे आज बेतलहेम को गाई गोठैमा

मादलको तालैमा

SHARE ON