Hija ko din biti gayo

Hija ko din biti gayo Korus: hija ko din biti gayo bholi kahile na aula aja ko din jo hatma cha garchau prabhu ko prasangsa. 1. Anugraha yesu ko nadi ...