kahiley kahi | Maya | Bipul chettri

कहिले काहिँ कता कता

कहिले काहिँ कता कता बाटो हुन्छ
तरै पनि एक्लै एक्लै हिंड्नै परछ है
हिंड्नै परछ है

एउटै साथी पनि यहाँ छोडेर
हिंडनै परछ छोडेर
म्म्म्म-ह्म्म्म्म-ह्म्म्म्म-ह्म्म्म्म-आहा
म्म्म्म-ह्म्म्म्म-ह्म्म्म्म-ह्म्म्म्म-आहाहा
नाचुँम्ला भन्थे सँधै तिम्रै दिलमा
नाचुँम्ला भन्थे सँधै तिम्रै दिलमा
जिवनको बाटोले ल्यायो निलौ याहाँ
यसरी नै सबै बिर्सेर
ओहो-ओहोहोहोहो
कहिले काहिँ कता कता बाटो हुन्छ
तरै पनि एक्लै एक्लै हिंड्नै परछ है
हिंड्नै परछ है
एउटै साथी पनि यहाँ छोडेर
हिंडनै परछ छोडेर
म्म्म्म-ह्म्म्म्म-ह्म्म्म्म-ह्म्म्म्म-आहा
म्म्म्म-ह्म्म्म्म-ह्म्म्म्म-ह्म्म्म्म-आहाहा
बसुम्ला भन्थे सँधै तिम्रै छेउमा
बसुम्ला भन्थे सँधै तिम्रै छेउमा
संसारको रितले पार्यो निलौ तुरमा
यसैले हिँडे छोडेर
ओहो-ओहोहोहोहो
कहिले काहिँ कता कता बाटो हुन्छ
तरै पनि एक्लै एक्लै हिंड्नै परछ है
हिंड्नै परछ है
एउटै साथी पनि यहाँ छोडेर
हिंडनै परछ छोडेर
म्म्म्म-ह्म्म्म्म-ह्म्म्म्म-ह्म्म्म्म-आहा
म्म्म्म-ह्म्म्म्म-ह्म्म्म्म-ह्म्म्म्म-आहा
आहाहाहाहाहाहा


SHARE ON