Kate samjhaye kate bhujhaye

Kate samjhaye kate bhujhaye

Kate samjhaye kate bhujhaye lyrics. New love song by Adrian Pradhan from the album Abhiwaadan

Kate samjhaye kate bhujhaye

( Kate samjhaye kate bhujhaye
Yo man ley bhujnai janey na  ) 2x
Teme lai kati bersu bhaney
Yo man ley bersa nai maney na
Kate samjhaye kate bhujhaye

Teme prati mero maya ko
Chaha kaihey ley ghate na
Teme prati mero maya ko
Trishna  kahe ley mete  na
huri chalyo kate adhi ayo
Aasha ko deyo kahe ley nive na

( Kate samjhaye kate bhujhaye
Yo man ley bhujnai janey na  ) 2x
Kate samjhaye kate bhujhaye

Akash jharyo dharti fatyo
Man yo mero tutey na
Samai galyo deyha  jalyo
Biswas mero dhaley na
Bhagya futyo mutu nai tutyo
Maya temro kahe ley mara na

( Kate samjhaye kate bhujhaye
Yo man ley bhujnai janey na  ) 2x
Teme lai kati bersu bhaney

Yo man ley bersa nai maney na
Kate samjhaye kate bhujhaye

कती सम्झाए कती भुझाए

( कती सम्झाए कती भुझाए
यो मनले बुझनै जाने न ) x 2
तिमिलाई कति बीर्सु भने
यो मनले बेर्सनै मानेन
कती सम्झाए कती भुझाए

तिमि प्रति मेरो माया को
चाह केहीले घटेन
तिमि प्रति मेरो माया को
तृष्णा कहीले मेटेन
हुरी चल्यो कत्ती अधि आयो
आशा को देयो कहीले निभेन

( कती सम्झाए कती भुझाए
यो मनले बुझनै जाने न ) x 2
कती सम्झाए कती भुझाए

आकाश झर्यो धर्ति फाट्यो
मन यो मेरो टुटे न
समाई गल्यो दीय जल्यो
बिसवास मेरो ढले न
भाग्य फुट्यो मुटु नै टुट्यो
माया तेम्रो कहीले मरेन

( कती सम्झाए कती भुझाए
यो मनले बुझनै जाने न ) x 2
तिमिलाई कति बीर्सु भने
यो मनले बीर्सानै मानेन
कती सम्झाए कती भुझाए

SHARE ON