Phool ko jawaf patthar le dinelai

Phool ko jawaf lyrics (Phool ko jawaf patthar le dinelai aaulo dida sansarai nilnelai kasko chalchha jor barai kasko chalchha jor piratima aaudo rahec...